सर्वहित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि. , दाङ

०८२–५६०४५८

९८४७८५८४८२

सर्वहित बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि.

राप्ति गा. पा. ४, मैारीघाट दाङ

बचतका प्रकारहरु

क) मासिक बचत
ख) दैनिक बचत
ग) ऐच्५िक बचत
३) बाल बचत
ङ) नारी बचत
च) कर्मचारी बचत
५) जेष्७ नागरिक बचत
ज) रेमि६ बचत
झ) आवधिक बचत
ञ) संस्थागत बचत खाता

ऋणका प्रकारहरु

क) कृषि तथा पशुपालन ऋ०ा
ख )व्यापारिक÷ब्यवासयिक ऋ०ा
ग) बैदेशिक रोजगार ऋ०ा
३) हायर पर्चेज ऋ०ा
ङ) शैक्षिक ऋ०ा
च) आवास निमार्०ा÷मर्मत संभार ऋ०ा
५) ३रायसी ऋ०ा
ज) आपतकालिन ऋ०ा
झ) औषधी उपचार ऋ०ा
ञ) ल३ू वित्त ऋ०ा ।

ऋ०ँ लगानी गर्दा आवश्यक कागजातहरु

ऋ०ा आबेदन फारम ज्ञ प्रति
नागरिकताको प्रतिलिपी ज्ञ प्रति
फो६ो ज्ञ प्रति
साक्षी ३रको ज्ञ जना र ज्ञ जना शेयर सदस्य
ऋ०ा लगानी गर्दा सदस्यता भएको मिति देखी घ महिना पूगेको हूनुपर्ने५ ।

शेयर सदस्य हुनको लागि आवश्यक कागजातहरु

यस संस्थाको कार्य क्षेत्र राप्ती गाउपालिका भित्र बसोबास भएको हुनुपर्ने५ ।
शेयर सदस्य र हकवालाको नागरिकताको प्रतिलिपी ज्ञ÷ज्ञ प्रति हुनुपर्ने५ ।
शेयर सदस्यको घ व६ा फो६ो र हकवालाको ज्ञ प्रति

बाल सदस्यताको लागि

बालबालिकाको आमा अथवा बुबाको खाता हुनुपर्ने५ ।
बालबालिकाको जन्म दर्ताको प्रतिलिपी र हकवालाको नागरिकताको प्रतिलिपी
बालबालिकाको फो६ो र हकवालाको फो६ो ज्ञ÷ज्ञ प्रति

शेयर सदस्यता हुनको लागि लाग्ने दस्तुर

शेयर सदस्यता
ज्ञ. कम्तीमा शेयर रकम रु.ज्ञण्ण्ण्।
द्द. सदस्य कल्या०ा कोष रु.ज्ञण्ण्ण्।
घ. प्रबेश शूल्क रु.ज्ञण्ण्।
द्ध. तालिम शूल्क रु.ज्ञण्ण्।
छ. पासबूक शूल्क रु.द्दछ।
जम्मा रु.द्दद्दद्दछ।

बाल सदस्यता
ज्ञ. प्रबेश शूल्क रु.छण्।
द्द. पासबूक शूल्क रु.द्दछ।
जम्मा रु.ठछ।